Skolens historie

Skolen feiret 200-års jubileum i 2017. 
Fra 1. januar 2007 ble Drammen og Strømsø videregående skoler slått sammen til en skole med ca 1250 elever i 51 klasser under navnet Drammen videregående skole. Begge skolene, som frem til høsten 1995 het henholdsvis Drammen gymnas og Drammen handelsgymnasium, har hver for seg en lang og tradisjonsrik historie:

Drammen gymnas - Skolen med de mange navn

Drammen Lærde skole, Drammen Lærde- og Realskole, Drammen offentlige skole for den høiere almendannelse, Drammen offentlige høiere almennskole, Drammen Gymnas, Drammen videregående skole.... Kjært barn har mange navn, heter det, og skolen har hatt mange navn opp gjennom tidene – seks offisielle, fra Drammens lærde Skole ved starten i 1816 til det nåværende Drammen videregående skole. I tillegg har skolen hatt det uoffisielle navnet Latinskolen, som har vært brukt helt opp til våre dager. Drammen har alltid vært en del av navnet på skolen, og geografisk har skolen hele tiden ligget innenfor et lite område på Strømsøsiden i Drammen. Den første skolen holdt til i det gamle Strømsø rådhus i Tollbugata. Bygningen var blitt ledig etter at Bragernes og Strømsø var blitt slått sammen til én by i 1811. I 1861 flyttet skolen til nyoppført bygning nærmere Strømsø torg. Tilbygg ble reist i 1908. Skolen lå da i de vakre bygningene som seinere har huset St. Hallvard skole og de norske skolehistoriske samlinger. I 1956 flyttet skolen over til de nåværende lokalene på Marienlyst. Også her har det vært mange utvidelser og tilbygg, Blant annet med nybygget som inneholder det flotte biblioteket vårt. 

Når Drammen fikk sin lærde skole så raskt etter 1814, skyldtes det den nye statens behov for embetsmenn. Eksamen artium ble avlagt ved Universitetet, og latin var det viktigste faget. Mye annet var forskjellig også. Elevene fikk ikke lov til å forlate Drammen uten rektors tillatelse, heller ikke i feriene. De flinkeste elevene satt foran i klassen – prøver avholdt hver tredje måned avgjorde plasseringen. Og det gikk naturligvis bare gutter på skolen. Kvinner fikk rett til å ta artium i Norge i 1882, men ikke før i 1908 ble piker tatt inn i middelskolen og gymnaset på lik linje med gutter. Det er verdt å merke seg at rektor og Drammens Tidende lenge hadde kjempet for at pikene skulle få adgang, mens borgermester Rynning satte seg i mot, fordi han mente de nødvendige utvidelser ville bli for dyrt for byen.

Elev-legater 
Skolen har gjennom sin lange historie hatt flere legater til utdeling blant skolens elever.   
Petter Moens Legat fra 1952 er opprettet med inntekter fra salget av Petter Moens dagbok. Under okkupasjonen spilte Petter Moen en viktig rolle i den illegale pressevirksomheten. Han var i en periode redaktør for det utbredte ''Londonnytt'', og fra november 1943 ''pressesjef'' i Oslo. Den 3. februar 1944 ble han arrestert og satt fengslet under de strengeste vilkår på Møllergata 19 til 6. september, bare avbrutt av forhør under tortur på Victoria terrasse. De første 75 dagene var han fullstendig isolert, de siste månedene sammen med to medfanger i en celle på 10 kvadratmeter. Hans dagbok er et rystende minne om denne side av krigens grusomhet.  
Julie Wangs legat ble opprettet i 1952 av lærerinne Aagot Røed til minne om niesen som døde da hun var elev. Det skal gå til ''evnerike og arbeidsomme elever''. 
 
Skolen deler nå ut Petter Moens legat til en begavet matematikkelev, ''Samlede legater» deles ut til prosjekter for trygt miljø, gode relasjoner og godt fellesskap på Drammen vgs. De siste årene har skolerevyen vært mottaker av dette legatet.  

 Tidligere elever av skolen kan få hjelp til studiene fra ''Iver Albert Juels og hustrus legat til videregående utdannelse'', som ble opprettet av grosserer Einar Juel i 1918, hundre år etter hans fars fødsel. 

Drammen handelsgymnasium - Begynte som rådhus

Det hele begynte med byggingen av Strømsø rådhus i 1806, i krysset mellom Tollbugata og Hesselbergs gate. Under byggingen ble svenske krigsfanger brukt som bygningsarbeidere. Men allerede i 1811 ble de gamle ladestedene Strømsø, som lå under Tønsberg, og Bragernes, som lå under Oslo, slått sammen til byen Drammen. 


Av denne grunn ble Strømsø rådhus overflødig, og siden har bygningen vært benyttet til ulike skoleformål. Blant annet har tidligere Drammen gymnas og Drammen yrkesskole (i dag Åssiden videregående skole) til ulike tidspunkter hatt tilhold i lokalene.

Rundt århundreskiftet ble det drevet handelsopplæring i huset, og Drammen Handelsgymnasium, som i 1995 skiftet navn til Strømsø videregående skole, ble stiftet her i 1926. De første tiårene hadde skolen kun et par klasser på hvert årstrinn.

Fransk ordbok unødvendig
På denne tiden var Handelshøyskolen ennå ikke grunnlagt, og det var handelsgymnasene som tilbød den høyeste økonomiutdanning i Norge. Disse skolene lå under handelsdepartementet, og hadde ikke rektor, men direktør. Skolen ble bestyrt av en markant skikkelse, direktør Finn Reichborn-Kjennerud, helt fra 1937 til 1972.

Det går mange anekdoter om direktøren, som var en engasjert franskfilolog, og forfatter av så vel ordbøker som lærebøker. Blant annet fortelles det at en lærer spurte direktøren om det var mulig å kjøpe inn en fransk ordbok til skolen. "Hva skal De med det," var svaret, "De kan jo bare spørre meg!" Ordboken ble visstnok likevel kjøpt inn, men plassert på direktørens kontor, og lærerne var neppe fristet til å avsløre usikre fagkunnskaper ved å gå dit for å låne den.

Skole i vekst
På 1970-tallet var skolen i vekst, og overtok gradvis murbygningen ved siden av, som tidligere hadde vært brukt både av e-verket og daværende Drammen Yrkesskole. Sistnevnte hadde dessuten, som elevarbeid, bygget en gymnastikksal, og denne er fortsatt i bruk, nå som kombinert kantine og møtesal.

Fortsatt vekst krevde nok et nybygg i 1980, og nå var handelsgymnaset "innhentet" av 1970-tallets skolereformer, først ved innføring av samfunnslinje i tillegg til tradisjonelt økonomisk gymnas. Skolen hadde også studentfagkurs og sekretærskole, samt innføringskurs for fremmedspråklige elever, men da disse tilbudene ble lagt ned på 1980-tallet, ble det etablert et treårig spesialtilbud innen EDB og allmennfag. Fra da av har skolen prioritert å ha et godt tilbud innen IKT.

Skolen har også utviklet sterk kompetanse innen voksenpedagogikk. Tilbudet for voksne blir mer og mer viktig ettersom stadig flere må tilbake på skolebenken for å skaffe seg ny kompetanse. I 2000 vedtok Stortinget lovfestet rett til videregående opplæring for voksne.

Siden midt på 1980-tallet har Strømsø videregående skole også hatt en egen undervisningsavdeling i Drammen Kretsfengsel, med fem tilsatte. I 2000 hadde skolen over 60 tilsatte, 18 klasser på dagtid, og flere hundre privatister på kveldstid.

Bredt fagtilbud
Etter Reform'94 har skolen hatt et bredt fagtilbud innen studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Da Gjerdes videregående skole ble lagt ned i 1999, ble noen av fagene, samt deler av personalet, overført til skolen. Nå kan elevene velge mellom fordypninger i realfag, økonomiske fag, språk- og samfunnsfag, mediefag og reiselivsfag. Alle kursene ved skolen gir studiekompetanse.

Bygningsmassen var igjen blitt for liten, og det manglet særlig spesialrom. Økningen i antallet tilsatte og elever presset frem nok en utvidelse, og en ny fløy med klasserom og kontorer sto ferdig i 2000.

Til toppen